1. حذف هزینه محاسبات کانال کشی و اجرای آن
  2. درصورت تغییر وضعیت استقرار ماشین آلات ، دستگاه های گردگیر مجموعه پاک ذی را می توان با کمترین هزینه همراه ماشین مربوط به محل جدید انتقال داد ، درحالیکه در سیستم مرکزی ، کل کانال کشی باید تغییر داده شود.
  3. درصورت وجود اشکال در سیستم مرکزی ، گردگیری کل کارخانه یا سالن مختل می شود ، ولی در روش گردگیری تک واحدی ، فقط یک دستگاه گردزدا فاقد گردگیر خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!