امکانات آزمایشی:

  1. تونل آزمایش انواع فیلترهاي هوا وEN2012   ASHRAE Dust Spot Efficiency
  2. Particle Counter
  3. آزمایش نشتی فیلتر
  4. دستگاه سرعت سنج عبورهوا
  5. دستگاه سرعت سنج با استفاده از لوله پیتوت
  6. سیستم آزمایش مشخصات انواع پارچه فیلتر
  7. High Volume Sampler