شرکت پی دی سی با همت و تلاش مدیران و تیم‌های متخصص خود، به شرکت کاشی تبریز در حل مشکلات و بهبود عملکرد کمک کرد. با تجربه‌های گردآوری شده در زمینه‌های مهندسی و مدیریت پروژه، این شرکت توانست با قابلیت‌ها و انعطاف لازم به شرکت کاشی تبریز پشتیبانی کامل ارائه دهد.

در ابتدا، تیم مشاوره و مدیریت پروژه اقدام به تحلیل عمیق مسائل شرکت کاشی تبریز کرد و مشکلات را تشخیص داد. سپس با همکاری نیروهای متخصص، راهکارهایی ارائه شد تا عملکرد شرکت بهبود یابد. این اقدامات شامل بهینه‌سازی فرآیندها، افزایش بهره‌وری تولید، کاهش هدررفت‌ها، و بهبود کیفیت محصولات بود.

نتیجه این همکاری موفقیت‌آمیز بود و شرکت کاشی تبریز توانست مشکلات خود را بهبود داده و به رشد و توسعه‌ی پایداری دست یابد. این همکاری نشان‌دهنده قدرت تیم‌های متخصص و توانایی شرکت پی دی سی در حل مسائل و بهبود عملکرد شرکت‌هاست.

مشتریکاشی تبریز
موقعیتایران-تبریز
تاریخ شروع
تاریخ تکمیل27 فروردین 1401
محصولات مورد استفادهغبارگیر کارتریجی
مدیریتPDC