ساخت انواع دستگاههای غبارگیرصنعتی:                                                                                                                                     

  1. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیرجت پالس تا ظرفیت (500/000m3/hr)
  2.  طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیر لرزاننده (shaker) تا ظرفیت (100/000m3/hr)
  3.  طراحی و ساخت انواع دستگاه جمع آوری بخارات و میست روغن تا ظرفیت (100/000m3/hr)
  4. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیرمرطوب  (Wet Scrubber ) تا ظرفیت (90/000m3/hr)
  5. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیر نوار نقاله (insert able ) تا ظرفیت (10/000m3/hr)
  6. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیررولی چرخنده (roll-o-matic ) تا ظرفیت (20/000m3/hr) 
  7. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیرسیکلون (cyclone) تا ظرفیت (30/000m3/hr)
  8. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیر دود و فیوم انواع جوش و برش تا ظرفیت (10/000m3/hr)
  9. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیرالکتروفیلتر (Electro static) تا ظرفیت (20/000m3/hr)
  10. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارسوز (Waste incinerator) تا ظرفیت (50/000m3/hr)