هوای آلوده به گردو غبار از طریق کانال ورودی دستگاه ، در قسمت هاپر به وسیله فن نصب شده در قسمت فوقانی ، به داخل دستگاه مکیده می شود.

بخشی از گرد در قسمت هاپر از هاپر جداشده داخل سطل می ریزد . ذرات ریزتر در سطح خارجی فیلتر می نشینند و هوای تمیز از قسمت بالای فن جدا می شود. با خاموش کردن فن ، سیستم تمیزکننده فیلتر ها به صورت خودکار به کار می افتد و کیسه فیلتر ها تمیز می شوند .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!