مجموعه پاک ذی تونل آزمایش فیلتر های هوای صنعتی را بر اساس استاندارد ۲۰۱۲:EN 779 راه اندازی کرده است و آمادگی پذیرش فیلترهای مختلف را درابعاد استاندارد، دارد.

همچنین امکان اندازه گیری بازدهی انواع فیلترهای کلاس F راباروش  Atmospheric Dust Spot Efficiency  دارد.
تهیه منحنی افت فشار بر اساس دبی هوای عبوری ازفیلتر قابل تهیه می باشد. اندازه گیری میزان نفوذپذیری پارچه فیلترهای گردگیر و انواع دیگر پارچه فیلتر درآزمایشگاه پاکزی انجام می شود.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!